*ทำไม ผลไม้ที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ (ORGANIC) จึงมีราคาสูง?

ปัจจุบันห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ มักมีโซนสินค้าเกษตรออร์แกนิก เพื่อเสนอเป็นทาง
เลือกให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ สินค้าเกษตรออร์แกนิกคือสินค้าที่ผ่านการปรุง
แต่งน้อย ปลอดสารเคมี เน้นความเป็นธรรมชาติ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์
เมื่อบริโภคเข้าไปจะส่งผลดีต่อระบบในร่างกาย

 

แล้วทำไมสินค้าเกษตรออร์แกนิกจึง
มีราคาสูงจัง?

เพราะด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ยุ่งยาก ตั้งแต่การเพาะปลูกโดยอิงธรรมชาติ การคัดเลือกพันธุ์ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ การควบคุมการเจริญเติบโตโดยไม่ใช้สารเคมี และเมื่อได้ผลผลิตออกมาแล้ว ต้องได้รับการตรวจรับรองคุณภาพจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นสินค้าเกษตรออร์แกนิกที่ปลอดภัย ไม่หลอกลวงผู้บริโภค

สวนในเวียง เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผลิตสินค้าเกษตรออร์แกนิก โดยแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องดื่มลำไยและลิ้นจี่อินทรีย์ มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณหนึ่งร้อยไร่ ปลูกลำไย 750 ต้น
ปลูกลิ้นจี่สี่ร้อยห้าสิบต้น และปลูกแมคคาเดเนียสองร้อยต้น อยู่ในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กว่าจะเป็นเครื่องดื่มอินทรีย์อย่างที่เห็น นั้นผ่านกระบวนการมากมาย ต้องควบคุมพื้นที่เพาะปลูกที่มีระบบนิเวศน์ให้เหมาะสม หากพื้นที่ข้างเคียงใช้สารเคมีก็จะมาปนเปื้อนในอากาศและน้ำ จึงต้องพึ่งนักวิชาการให้คำแนะนำในการปลูก ช่วยแก้ปัญหา
ด้านผลผลิตที่ต่ำเมื่อเทียบกับการปลูกโดยใช้สารเคมี

หากไม่มีความรู้ความเข้าใจ การผลิตแต่ละล๊อตจะได้สารออกฤทธิ์ไม่เท่ากันหรืออาจไม่ได้ผลเลย จึงต้องทำการวิจัยให้มีองค์ความรู้เพื่อให้ผลผลิตมีสารออกฤทธิ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยศึกษาวิจัยตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บผลผลิต การคัดเลือก การเก็บรักษา การแปรรูปในปริมาณที่พอเหมาะ และการบรรจุภัณฑ์ โดยมีการรับรองคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตร
ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าเกษตรออร์แกนิกที่ออกจากสวนวังเวียงเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ทั้งยังส่งออกไปในหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วย