Welcome to HITEC BIO.CO.TH!


HomeLonganLycheeMacadamiaPromotionBeeProductInfoKnee Free

   "Safe From Land to Table"

 

 click: Back to shopping page : กลับไปหน้าร้าน

 

       Bee's farm : ฟาร์มผึ้ง

 • Bee's farm was seted up as to increase the reproductive of our plant fruiting.
 • Starting with 2 heaves, currently we already have more than150 bee's heaves.
 • With knowledge from Chiangmai University our bee farm practice  had been certified as organic farm.
 • Bee's products : now we only have   2 products, Longan-honey (collected from longan flower) and Bee's pollen from natural flowers.
 • Our honey and pollens are 100% natural without any heat-dry process in order to maintain  the natural essential goodies.
 • Try our products you can feel the different!
 • จากความต้องการผึ้งเพื่อช่วยในการผสมเกสรในไม้ผล ลิ้นจี่ ลำไย และไม้อื่นๆในสวนของเรา จึงได้เกิด"ฟาร์มผึ้ง"ขึ้น โดยเริ่มจากผึ้งเพียง 2 รัง ในปัจจุบันฟาร์มผึ้งของเรามีประชากรผึ้งเพิ่มขึ้นเป็น 150 รังแล้ว
 • ด้วยความรู้และการเข้าฝึกอบรมการเลี้ยงผึ้งจากภาควิชากีฏวิทยา ม.เชียงใหม่ ทำให้เราสามารถพัฒนาการเลี้ยงจนได้มาตรฐานและได้การรับรองจากกรมวิชาการเกษตรฯให้เป็นฟาร์มผึ้งอินทรีย์
 • ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ปัจจุบันมี 2 ผลิตภัณฑ์ คือ     น้ำผึ้งดอกลำไย(หรือน้ำผึ้งเดือน5 โดยจะเก็บเฉพาะน้ำผึ้งที่ได้จากดอกลำไยเท่านั้น ส่วนน้ำผึ้งจากดอกไม้อื่นจะเก็บไว้ให้เป็นอาหารของผึ้งเอง น้ำผึ้งจากดอกลำไยจะมีคุณสมบัติทางบำรุงร่างกายที่ดีกว่าน้ำผึ้งจาก ดอกไม้ชนิดอื่นๆ) และ เกสรผึ้ง ซึ่งได้จากดอกไม้นานาพันธุ์ในธรรมชาติ
 • ผลิตภัณฑ์ของเราจะไม่มีการอบด้วยความร้อนสูง แต่จะใช้วิธีธรรมชาติ โดยเราจะเก็บน้ำผึ้งเมื่อผึ้งปิดรวงแล้วซึ่งแสดงว่าน้ำผึ้งนั้นมีความชื้นต่ำสุดแล้ว ส่วนเกสรผึ้งเมื่อเก็บได้ก็จะใช้วิธีตากให้แห้งด้วยแสงอาทิตย์เท่านั้น เพื่อคงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไว้สูงสุด (ผู้เลี้ยงผึ้งบางรายจะเก็บน้ำผึ้งในขณะที่ความชื้นยังสูงอยู่และนำมาผ่านขบวนการอบด้วยความร้อนเพื่อไล่ความชื้นให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อให้เก็บน้ำผึ้งได้ปริมาณมากขึ้น หรือการอบเกสรผึ้งให้แห้งด้วยความร้อน สูง  ความร้อนที่ใช้อาจมีผลต่อคุณค่าของน้ำผึ้งหรือเกสรผึ้งได้ )
 • การบริโภคน้ำผึ้งและเกสรผึ้งเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายเป็นยาอายุวัฒนะ และช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรค  อีกทั้งยังใช้เพื่อบำรุงผิวพรรณ หรือรักษาแผลติดเชื้อได้เป็นอย่างดี

 

 

Company - Longan - Lychee - Mecadamia - Promotion - Product

  - Bee  -Info  -Knee Free