“จิงจูฉ่าย” สมุนไพรต้านมะเร็ง โดยมหาวิทยาลัย มหิดล

“จิงจูฉ่าย” สมุนไพรต้านมะเร็ง โดยมหาวิทยาลัย มหิดล สมุนไพรจิงจูฉ่าย (Artemisia vulgaris var. indica) เป็นพืชในวงศ์ Asteraceae ในทาง การแพทย์แผนจีนสมุนไพรจิงจูฉ่ายเป็นยาเย็นฟอกเลือดขับพิษ มีผู้ป่วยมะเร็งบางรายมีอาการ ดีขึ้นหลังจากดื่มน้ําคั้นจิงจูฉ่าย นอกจากนี้มีการวิจัยรายงานว่าจิงจูฉ่ายมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ มีฤทธิ์ในการต้านการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง แต่หลักฐานที่จะนํามาสนับสนุนการวิจัยเหล่านี้ยังไม่ เพียงพอ ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ทําโครงการพิเศษนี้ขึ้น โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.เภสัชกรหญิง วีณา จิรัจฉริยากูล ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.เภสัชกรหญิง ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของเซลล์ และฤทธิ์ต้าน อนุมูลอิสระ โดยเตรียมสมุนไพรจิงจูฉ่ายเพื่อการทดสอบ เป็น 3 วิธี คือ นํ้าคั้นจากใบ [ก], สารสกัดเอทานอล เตรียมจาก วิธีหมัก[ข], และสารสกัดที่เตรียมโดยวิธี Soxhlet apparatus – สารสกัดเอทานอล [ค], สารสกัดได คลอโรมีเทน [ง], และสารสกัดปิโตเลียมอีเทอร์[จ]) […]